Privacybeleid

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. More Energy is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft de volgende contactgegevens: 

 

Contactgegevens:

Bezoekadres:               Abel Tasmankade 2E, 2014 AE Haarlem

Internetadres:             www.more-energy-trainingcoaching.nl

Email:                          Inezguit@more-energy.nl

Telefoonnummer:       +31628248997

 

Opdrachtgevers en betrokkenen:

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze opdrachtgevers of van betrokkenen verwerken: NAW- en contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer), zakelijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, afdeling, functie en bedrijfslocatie)

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens in beginsel op artikel 6 onder b van de AVG, te weten om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachtovereenkomst die wij met u hebben, zoals het geven van adviezen, het voeren van coaching gesprekken en het verzorgen van trainingen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratieve of fiscale verplichtingen. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u expliciet om toestemming worden gevraagd.  

 

Website bezoekers 

Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze online dienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van More Energy. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen en bewaren deze gegevens zoals als nodig is voor de beantwoording van uw vraag.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

More Energy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik Social media plugins 

Pagina’s op onze website zijn deelbaar op LinkedIn en Twitter. More Energy houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Deelnemers workshops, trainingen en coaching programma’s

Voor aanmeldingen in het kader van workshops, trainingen of coaching programma’s verwerkt More Energy persoonsgegevens, zoals onder meer NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie, en in voorkomend geval uw geslacht en andere gegevens die in het kader van de aanmelding worden gevraagd (zoals bedrijf, functie en afdeling). Wij verwerken deze gegevens in onze administratie op basis van uw toestemming.

 

Andere relaties 

Als het gaat om leveranciers of andere dienstverleners kan More Energy persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. telefoonnummer, e-mailadres verwerken die noodzakelijk zijn voor leveringen of het afnemen van diensten. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dan wel te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of voor accountantscontrole. 

 

Beveiliging

More Energy hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval More Energy gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal More Energy in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

More Energy neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Inezguit@more-energy.nl.

 

Bewaartermijn 

More Energy bewaart persoonsgegevens, die worden verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

 

Privacy rechten

Een verzoek in verband met de uitoefening van privacyrechten (zoals inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gedaan aan Inezguit@more-energy.nl  o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren. 

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving en na melding daarvan geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen en vragen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden u daarom aan om onze website geregeld te raadplegen. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (Inezguit@more-energy.nl o.v.v. ‘Privacyverklaring More Energy’).